KLUBBEN

Jakthundsklubb för stövare sedan 1943, en av de veterligen äldsta aktiva klubbarna i Sverige som arbetar för att främja sund hundavel och bidra till nya generationer jakthundar som både är skarpa och sällskapliga.

OM OSS

Vi är en lokalklubb som har som uppgift och mål att främja jakten med stövare, bidraga till en bättre stövare idag och i framtiden genom att anordna jaktprov och utställningsverksamhet. Som medlem i klubben är du en värdefull resurs då vi tillsammans utvecklar vår verksamhet och våra hundar.

Klubben har idag ca 400 medlemmar och är uppdelad i 6 zoner som under lokalklubben anordnar olika arrangemang under året, ringträning, domarutbildningar, samt andra sammankomster av olika slag. Vi är glada att du valt att vara medlem då du är en viktig bit i arbetet med stövaren, om du inte redan är medlem så hoppas vi att du kommer att välja att bli detta för att komma med i gemenskapen och ta del av de förmåner det innebär, så att vi kan fortsätta verka för fortsatt bra och friskar stövare i framtiden.

ZONER

Föredelade över Västernorrlands län

MEDLEMSINFORMATION

Nu kan du Swisha din betalning till oss på nummer:

123 311 15 23

16 mars 2024

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Lördag kl. 13

Plats: Nipanhotellet i

Sollefteå

Välkomna!

15 MAJ 2022

DRAGNINGSLISTA

STÖVARKLUBBENS

LOTTERI

STÖVARKLUBBENS TILLBLIVELSE

En tillsynes utomstående person tycks ha haft sitt finger med när vår klubb bildades. Den som åsyftas är Staffan Liljefors – anställd som jaktvårdskonsulent hos Västernorrlands Jaktvårdsförening med placering i Sollefteå. En reseräkning i Jaktvårdsföreningens äldre handlingar visar att Liljefors besökt GUV Stövarklubb, för att efterhöra den lämpliga tekniken vid igångsättning. Därför kan antagas att hans funktion blev rådgivarens.I Jaktvårdsföreningens protokoll från ordinarie årsmöte i Sundsvall den 8 maj 1943 heter det, sedan de egentliga årsmötesförhandlingarna avslutas:

     ”Vidtog diskussion angående bildande av en länet

     omfattande stövarklubb. I ett inledningsanförande

     redogjorde disponent B. Ahnlund för stövarklubbens

     ändamål och sättet för förverkligande härav. Förslaget

     om bildandet av stövarklubb mottogs med stort och

     allmänt intresse. En kommitté med fem ledamöter,

     nämligen B. Ahnlund, Sundsvall, G. Grundström, Essvik,

     K.E. Bergh, Kramfors, S. Liljefors, Sollefteå och A.

     Stjernholm, Sundsvall, med B. Ahnlund som

     sammankallande, tillsättes med uppgift att skyndsamt

     söka åvägabringa en Västernorrlands läns Stövarklubb.”

Vid protokollet:

S. LiljeforsDe formella bildandet

Redan den 5 juni 1943 kallades till ett konstituerande sammanträde i Härnösand genom kommitterades försorg.


Från protokollet:

     ”Närvarande: A.O. Tjernberg Härnösand, A.L. Edström           Håkanstå, Bernhard Näslund Selånger, Ivar Söderström   

     Håkanstå, Axel Andersson Håkanstå, Arthur Stjernholm

     Sundsvall, K. Gösta Grundström Essvik, Harald Löf

     Härnösand, Rune Lagerqvist Undrom, Karl E. Berg   

     Kramfors, B. Ahnlund Sundsvall, S. Liljefors Sollefteå, R.

     Altin Härnösand, H. Lind Kramfors, G. Forsgren   

     Härnösand.

Beslöts välja åtta ordinarie ledamöter jämte åtta suppleanter och valdes:

till ordinarie ledamöter:

     Disponent B. Ahnlund, Sundsvall

     Kyrkoherde A. Stjernholm, Sundsvall

     Major C.G. Wallman, Sollefteå

     Godsägare A. Ekman, Tjäll, Multrå

     Handlanden G. Grundström, Essvik

     Tryckeriägare K.E. Berg, Kramfors

     Fabrikör A.O. Tjernberg, Härnösand

     Forstmästare S. Berggren, Erikslund

Till suppleanter:

     Major S. Beckman, Sollefteå

     Jägmästare G. Forsgren, Härnösand

     Forstmästare H. Olsson, Sundsvall

     Herr Bernhard Näslund, Selånger

     Landfiskal G. Eriksson, Stöde

     Forstmästare H. Fabricius – Hansen, Björna

     Landsfiskal A. Dahlsjö, Hoting

     Lantbrukare K.B. Eriksson, Alnö

”Härav valdes de fyra förstnämnda ordinarie ledamöterna och de fyra förstnämnda suppleanterna för en tid av två år. Övriga ordinarie ledamöter och suppleanter valdes för en tid av ett år.”

Vid protokollet:

S. LiljeforsVästernorrlands läns Stövarklubb är nu bildad och har fått sin första styrelse.

Tyvärr har originalprotokollen för tiden 1943-1959 ej återfunnits i de äldre handlingar som numera förvaras hos Folkrörelsearkivet i Härnösand. Uppgifterna ovan om styrelsevalet har hämtats från en kopia av ett protokollsutdrag, omfattande endast de närvarandes namn och styrelsevalet under § 6. Verksamhetsberättelsen för 1943 likaledes i kopia, utvisar som väntat att man vid det konstituerande mötet 5 juni valt Bertil Ahnlund till ordförande, och C.G. Wallman till vice ordförande, samt att styrelsen inom sig senare utsett Gösta Grundström till sekreterare och Anders Ekman som skattmästare. Vidare utnämns i verksamhetsberättelsen att klubben blivit associerad med Svenska Kennelklubben och därmed sorterar under Svenska Stövarklubben.

VANDRINGSPRISER

Mästerpriset
Callans vandringspris
Finskstövarpokalen
hamiltonpokalen
ringströms sköld
rävpokalen
schillerstövarpokalen
Unghundspokalen

STYRELSEN

PETER LEDIN

ORDFÖRANDE

PETER RÖNNQVIST

LEDAMOT / WEBB

UNGDOM OCH REGELANSVARIG

GÖRAN SVENSSON

SUPPLEANT

JARI NIIRANEN

VICE ORDF. / ZONANSVARIG

JONAS ERIKSSON

LEDAMOT / ZONANSVARIG

KJELL NORBERG

SUPPLEANT / ZONANSVARIG

STIG RUNSTEN

SEKRETERARE

BÖRJE WESTERLIND

SUPPLEANT / ZONANSVARIG

KRISTER WIKNER

KASSÖR / ZONANSVARIG

LARS OLSSON

LEDAMOT / ZONANSVARIG

UTSTÄLLNINGSKOMMISARIE

Har du en allmän fråga?

BLI MEDLEM!

BLI MEDLEM

SOM MEDLEM FÅR DU:

GEMENSKAP

FÖR EN BÄTTRE STÖVARE
NU OCH I FRAMTIDEN

VÅR EGEN ÅRSBOK

MAGASINET STÖVAREN 
FRÅN SVENSKA KENNELKLUBBEN

JAKTPROV & UTSTÄLLNINGAR

TÄVLA OM KLUBBENS
VANDRINGSPRISER

DELTA I UTTAGNINGAR TILL SVENSKT MÄSTERSKAP

Som familjemedlem skall personnummer eller medlemsnummer på den huvudmedlem du tillhör anges