Unghundspokalen

unghundspokalen

 

 

 

 

 

 

 

Priset skänkt av medlem som önskar vara okänd 1956.

Priset är vid VNLStkl:s årliga bruksprov föremål för tävlan mellan stövare oavsett ras eller kön, som vid provets första dag uppnått 15 mån men icke 3 års ålder, och som vid provet erövrat minst 2:a pris i öppen klass på hare eller räv. Därest flera hundar kvalificerat sig för inteckning i priset skall detta tilldelas den hund, som är yngst. Hundägare som erhållit tre inteckningar i priset, oavsett ordningsföljden och oavsett om detta skett med en eller flera hundar, blir för alltid ägare av vandringspriset.

Mästerpriset

Priset skänkt av Sundsvalls stövarvänner 1984.

Mästerpriset som uppsatt den 1/1 1984 är ett vandringspris. Det skall tillfalla länets bästa Finnstövarhane över 3 år, på ordinarie jaktprov. (i mogen ålder) i Ekl. Om 2st hundar hamnar på samma poäng, tilldelas priset den äldste. Meningen med priset är att få äldre hundar att starta
och även fortsätta tävla på jaktproven.(Tendensen är att de slutar vid 5‐6 års ålder, Varför ???. För att priset skall erövras för alltid, skall ägaren hava 3 st inteckningar med 3 st olika finnstövarhanar över 3 år.

Hamiltonpokalen

hamiltonpokalen

Priset skänkt av Klubben 2012.

Rätt att tävla om priset har Hamiltonstövare oavsett kön, vars ägare är bosatt inom klubbens verksamhetsområde.

 1. Tävlingen är öppen för hundar i öppen klass på av klubben anordnade årliga jaktprov.
 2. Drevdjuret skall vara Hare eller Räv.
 3. Priset utdelas till provens bästa hund som erövrat högsta poäng dock minst 1:a pris.
 4. Vid lika poäng vinner den hund som är yngst.
 5. Priset tillfaller för alltid ägare till hund oavsett kön, som först erhåller tre inteckningar i priset.

Finnpokalen

finnpokalen

Priset skänkt av Klubben 2012.

 1. Rätt att tävla om priset har Finskstövare oavsett kön, vars ägare är bosatt inom klubbens verksamhetsområde.
 2. Tävlingen är öppen för hundar i öppen klass på av klubben anordnade årliga jaktprov.
 3. Drevdjuret skall vara Hare eller Räv.
 4. Priset utdelas till provens bästa hund som erövrat högsta poäng dock minst 1:a pris.
 5. Vid lika poäng vinner  den hund som är yngst.
 6. Priset tillfaller för alltid ägare till hund oavsett kön, som först erhåller tre inteckningar i priset.

Ringströms Sköld

ringströms sköld

Priset skänkt av Sven Ringström 10/7 2007.

Om detta vandringspris tävlas vid klubbens årliga bruksprov. Provet skall intecknas tio gånger, för att slutligen utdelas i elitklass. Tävlingsberättigad är klubbmedlem som är bosatt inom Västernorrlands län. Inteckning kan tagas med hund av rasen Hamilton. Tävlande hund skall vara registrerad i Svenska kennelklubben eller efter erhållet pris på utställning vara registreringsberättigad i SKK. Inteckning i vandringspriset kan erövras av person vars hund vid årets prov erövrat första pris på hare eller räv, och som dessutom vid något tillfälle erhållit  bruksprovspris för drev på räv respektive hare. Vandringspriset är sålunda avsett att uppmuntra hållandet av goda individer av rasen hamilton med mångsidigt jaktintresse. Inteckning i priset får ej tilldelas personer vars tävlande vid något tillfälle utslagits på grund av rådjursdrev och S. Därest flera hundar i avseende på ruksprovspris skulle vara jämngoda, skall inteckning tillfalla den person,  vars hund har den bästa exteriören enligt erhållna utställningspris. Även till hundarnas avelsvärde, rådjursrenhet skall hänsyn tagas. Vandringspriset tillfaller för alltid den person som tagit de flesta inteckningarna i priset. Därest flera personer stannar vid samma antal inteckningar, skall det tillfalla  den, vars hundar enligt punkt 3 haft de bästa sammanlagda exteriöra meriterna. Inteckning i vandringspriset följer hundägare, som äger rätt att tävla med en eller flera hundar.Vandringspriset ombesörjes av Stövarklubben.

Rävpokalen

Priset skänkt av Västernorrlands läns Jaktvårdsförening.

 1. Rätt att tävla om priset har stövare oavsett ras eller kön vars ägare är bosatt inom klubbens verksamhetsområde.
 2. Tävlingen är öppen för hundar i såväl elit som öppenklass på av klubben anordnade årliga jaktprov.
 3. Drevdjuret skall vara räv.
 4. Priset utdelas till provens bästa hund som erövrat högsta poäng dock minst 1:a pris.
 5. Vid lika poäng vinner hund som är yngst.
 6. Priset tillfaller för alltid ägare till hund oavsett ras eller kön som först erhåller tre inteckningar i priset.

Callans Vandringspris

Priset skänkt av Callans Trä.

 1. Rätt att tävla om priset har stövare oavsett ras och kön vars ägare är bosatt inom klubbens verksamhetsområde.
 2. Tävlingen är öppen för hundar i såväl öppen som elitklass på av klubben anordnade årliga jaktprov där bästa dagen räknas.
 3. Priset utdelas till provens bästa hund som har drevtid 120 minuter.
 4. Särskillning enl följande:
  1. Längsta drevrepris under ett förstaprisdrev.
  2. Längsta andrarepris.
  3. Sök och upptagspoäng slås ihop.
  4. Jaktlustpoäng.
  5. Skallmarkering under drev.
 5. För att erövra priset för alltid skall hunden ha erövrat 3 st 1:a pris barmark och 1st 1:a pris snöprov, under olika år. Sammanlagt 4 st 1:a pris.
 6. En hundägare med samma eller olika hundar.